CHứC Vô địCH

Giải vô địch là gì?

Giải vô địch là gì?

Xem Hệ thống PAMM
Sự tham gia
Mỗi người chiến thắng cuộc thi
của mỗi quý
Khoảng thời gian
1 tháng thi đấu
thông qua hệ thống PAMM
Quyền lợi Người chiến thắng
Sẽ là
Người quản lý hệ thống PAMM

* Chỉ những người tham gia có lãi mới đủ điều kiện để giành được tiền thưởng.

Xem Hệ thống PAMM

Khoảng thời gian Cuộc thi

2021.01.04 ~ 2021.01.29 kết thúc

 • Thứ hạng
 • Quốc gia
 • Tên nick
 • Giải thưởng
 • Đầu tư
 • Thứ hạng
 • Quốc gia
 • Tên nick
 • Giải thưởng
 • Đầu tư

Khoảng thời gian Cuộc thi

2021.01.04 ~ 2021.01.29

 • Thứ hạng
 • Quốc gia /Tên nick
 • Tên nick
 • Lãi/Lỗ (%)
 • Số Giao dịch
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
 • Vốn chủ sở hữu ($)
 • Lịch sử
 • ranking-1
 • BN

  Bangladesh

 • Hjit
 • 495.12%
 • 835
 • 0.01%
 • 99.88%
 • $ 59,511.77
 • ranking-2
 • BN

  Bangladesh

 • MSASFx
 • 566.25%
 • 330
 • 0.18%
 • 97.58%
 • $ 66,625.16
 • ranking-3
 • EN

  Pakistan

 • KPK
 • 519.66%
 • 174
 • 5.46%
 • 80.46%
 • $ 61,966.49
 • 4
 • TH

  Thailand

 • pong
 • 130.21%
 • 45
 • 2.02%
 • 93.33%
 • $ 23,020.61
 • 5
 • ID

  Indonesia

 • Terlilit
 • 212.26%
 • 179
 • 10.22%
 • 56.98%
 • $ 31,226.41
 • 6
 • KO

  South Korea

 • kgs5075
 • 98.85%
 • 77
 • 10.7%
 • 90.91%
 • $ 19,885.04
 • 7
 • TL

  Philippines

 • RAS
 • 47.05%
 • 1,257
 • 15.99%
 • 67.54%
 • $ 14,704.91
 • 8
 • TH

  Thailand

 • Ori Gateaux
 • 14.50%
 • 183
 • 4.38%
 • 95.63%
 • $ 11,450.22
 • 9
 • TH

  Thailand

 • JP
 • 19.04%
 • 49
 • 6.6%
 • 100%
 • $ 11,903.57
 • 10
 • TL

  Philippines

 • Alchemist143
 • -21.24%
 • 55
 • 18.2%
 • 54.55%
 • $ 7,876.10
 • 11
 • TH

  Thailand

 • Phat
 • 134.67%
 • 29
 • 8.78%
 • 93.1%
 • $ 23,467.45
 • 12
 • AR

  Saudi Arabia

 • lennon
 • -77.13%
 • 45
 • 32.84%
 • 48.89%
 • $ 2,286.59
 • 13
 • AR

  Morocco

 • agouvic
 • -89.95%
 • 117
 • 44.02%
 • 82.05%
 • $ 1,005.46
 • 14
 • ID

  Indonesia

 • Gubukasmra34
 • -99.88%
 • 130
 • 42%
 • 74.62%
 • $ 12.29
 • 15
 • TH

  Thailand

 • noon
 • -99.68%
 • 185
 • 40.46%
 • 52.43%
 • $ 31.59
 • 16
 • EN

  Pakistan

 • Muhammad
 • -97.43%
 • 105
 • 42.85%
 • 56.19%
 • $ 257.02
 • 17
 • TH

  Thailand

 • drivetoblue
 • -112.68%
 • 303
 • 38.72%
 • 87.13%
 • $ -1,267.71
 • 18
 • EN

  Nigeria

 • FavourOfGod
 • -99.86%
 • 155
 • 45.26%
 • 63.87%
 • $ 13.96
 • 19
 • TL

  Philippines

 • Jeff
 • -99.99%
 • 183
 • 41.75%
 • 51.91%
 • $ 0.78
 • 20
 • EN

  Pakistan

 • Raheel
 • -99.58%
 • 124
 • 39.15%
 • 77.42%
 • $ 41.77
 • ranking-1
  BN

  Hjit

  $ 59,511.77

 • Lãi/Lỗ (%)
  495.12%
 • Số Giao dịch
  835
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  0.01%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  99.88%
 • ranking-2
  BN

  MSASFx

  $ 66,625.16

 • Lãi/Lỗ (%)
  566.25%
 • Số Giao dịch
  330
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  0.18%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  97.58%
 • ranking-3
  EN

  KPK

  $ 61,966.49

 • Lãi/Lỗ (%)
  519.66%
 • Số Giao dịch
  174
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  5.46%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  80.46%
 • 4
  TH

  pong

  $ 23,020.61

 • Lãi/Lỗ (%)
  130.21%
 • Số Giao dịch
  45
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  2.02%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  93.33%
 • 5
  ID

  Terlilit

  $ 31,226.41

 • Lãi/Lỗ (%)
  212.26%
 • Số Giao dịch
  179
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  10.22%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  56.98%
 • 6
  KO

  kgs5075

  $ 19,885.04

 • Lãi/Lỗ (%)
  98.85%
 • Số Giao dịch
  77
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  10.7%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  90.91%
 • 7
  TL

  RAS

  $ 14,704.91

 • Lãi/Lỗ (%)
  47.05%
 • Số Giao dịch
  1257
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  15.99%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  67.54%
 • 8
  TH

  Ori Gateaux

  $ 11,450.22

 • Lãi/Lỗ (%)
  14.50%
 • Số Giao dịch
  183
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  4.38%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  95.63%
 • 9
  TH

  JP

  $ 11,903.57

 • Lãi/Lỗ (%)
  19.04%
 • Số Giao dịch
  49
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  6.6%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  100%
 • 10
  TL

  Alchemist143

  $ 7,876.10

 • Lãi/Lỗ (%)
  -21.24%
 • Số Giao dịch
  55
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  18.2%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  54.55%
 • 11
  TH

  Phat

  $ 23,467.45

 • Lãi/Lỗ (%)
  134.67%
 • Số Giao dịch
  29
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  8.78%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  93.1%
 • 12
  AR

  lennon

  $ 2,286.59

 • Lãi/Lỗ (%)
  -77.13%
 • Số Giao dịch
  45
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  32.84%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  48.89%
 • 13
  AR

  agouvic

  $ 1,005.46

 • Lãi/Lỗ (%)
  -89.95%
 • Số Giao dịch
  117
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  44.02%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  82.05%
 • 14
  ID

  Gubukasmra34

  $ 12.29

 • Lãi/Lỗ (%)
  -99.88%
 • Số Giao dịch
  130
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  42%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  74.62%
 • 15
  TH

  noon

  $ 31.59

 • Lãi/Lỗ (%)
  -99.68%
 • Số Giao dịch
  185
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  40.46%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  52.43%
 • 16
  EN

  Muhammad

  $ 257.02

 • Lãi/Lỗ (%)
  -97.43%
 • Số Giao dịch
  105
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  42.85%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  56.19%
 • 17
  TH

  drivetoblue

  $ -1,267.71

 • Lãi/Lỗ (%)
  -112.68%
 • Số Giao dịch
  303
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  38.72%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  87.13%
 • 18
  EN

  FavourOfGod

  $ 13.96

 • Lãi/Lỗ (%)
  -99.86%
 • Số Giao dịch
  155
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  45.26%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  63.87%
 • 19
  TL

  Jeff

  $ 0.78

 • Lãi/Lỗ (%)
  -99.99%
 • Số Giao dịch
  183
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  41.75%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  51.91%
 • 20
  EN

  Raheel

  $ 41.77

 • Lãi/Lỗ (%)
  -99.58%
 • Số Giao dịch
  124
 • Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa (%)
  39.15%
 • % Tỷ lệ Chiến thắng
  77.42%